Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Udostępnienie wizerunków

Zasady oraz cennik udostępniania cyfrowej dokumentacji obiektów znajdujących się w zbiorach Muzeum ASP w Warszawie

 1. Muzeum ASP w Warszawie (dalej: MASP) udostępnia cyfrową dokumentację fotograficzną obiektów ze swych zbiorów do ponownego wykorzystania oraz wydaje zgodę na ponowne wykorzystanie – na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o ponowne wykorzystanie danych sektora publicznego.
 2. Wniosek należy składać pocztą tradycyjną na adres Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa lub drogą mailową na adres muzeum@asp.waw.pl według załączonego wniosku
 3. MASP udostępnia dokumentację fotograficzną w posiadanym przez siebie rozmiarze i formacie: TIFF lub JPG.
 4. Termin realizacji wniosku wynosi 14 dni roboczych od daty wpływu do MASP prawidłowo wypełnionego wniosku. W przypadku dni wolnych od pracy (soboty, niedziele, święta), jeżeli wniosek wpłynie w dzień poprzedzający święto po godzinach urzędowania MASP, dniem przyjęcia wniosku jest pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.
 5. W sytuacji, gdy realizacja wniosku wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności, termin realizacji wniosku ustala się na dwa miesiące od daty złożenia do MASP prawidłowo wypełnionego wniosku.
 6. MASP pobiera opłatę za udostępnienie wizerunku oraz jednorazowe prawo do jego publikacji w wysokości 246 zł za zdjęcie dzieła ze zbiorów MASP oraz 123 zł za udostępnienie archiwaliów.
 7. W przypadku, kiedy Zamawiający zwraca się o udostępnienie wizerunku obiektu, który nie został do tej pory wykonany i musi zostać wykonany w ramach usługi zewnętrznej (np. konserwacja), całkowite koszty wykonania odwzorowania ponosi Zamawiający.
 8. W sytuacji opisanej w pkt 7 wykonanie odwzorowania następuje po opłaceniu przez Zamawiającego wszystkich kosztów, na podstawie faktury pro forma.
 9. Zdjęcie jest udostępniane Zamawiającemu po opłaceniu faktury pro forma oraz zawarciu umowy licencyjnej na jednorazowe wykorzystanie wizerunku.
 10. Od obowiązku uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 6, zwolnienia się:
  • pracowników ASP w Warszawie, wykorzystujących wizerunki w pracach magisterskich, doktorskich i innych pracach naukowych;
  • w uzasadnionych przypadkach inne podmioty wnioskujące o obniżenie lub zwolnienie z opłat, w tym w szczególności wydawnictwa naukowe i niekomercyjne.
 11. MASP może odmówić wydania dokumentacji cyfrowej do ponownego wykorzystania, jeżeli warunki licencji udzielonej MASP przez licencjodawcę uniemożliwiają udostępnienie wizerunku.